Privacyverklaring

Dit is de Privacyverklaring van Bianca Snip gevestigd te Rosmalen – Abraham Kuyperborch 15 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 16082316.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd op welke wijze Bianca Snip persoonsgegevens van betrokkenen verwerkt.

Bescherming Persoonsgegevens

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Je persoonlijke gegevens zal ik niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens?

 • Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
 1. Voor- en achternaam
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer
 4. E-mailadres
 5. Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van jouw betaling
 • verzenden van mijn nieuwsbrief
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • om goederen en diensten (bestellingen uit mijn webwinkel) bij je af te leveren
 • ik analyseer jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bianca Tekent) tussen zit.

Computerprogramma’s of -systemen

Ik gebruik Mailchimp als nieuwsbriefprogramma en registreer de automatische in- en uitschrijvingen van mijn nieuwsbrief zodat ontvangers zelf kunnen bepalen of ze deze nieuwsbrief nog willen ontvangen. Dit heeft verder geen gevolgen voor de betrokkene anders dan het eventueel niet meer ontvangen van de nieuwsbrief.

Hoe worden persoonsgegevens bewaard

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Emailadres

Zolang betrokkene mijn nieuwsbrief wil ontvangen blijven deze gegevens bewaard.

Naam en adres

Alleen de naam van betrokkene wordt zolang nodig is voor de administratie bij de Belastingdienst (te weten 10 jaar), bewaard.

Adresgegevens worden alleen gebruikt op het moment dat één van onze producten wordt toegezonden. Daarna worden deze gegevens vernietigd.

Telefoonnummer

Deze gegevens worden na afloop van een workshop of cursus verwijderd.

Bankrekeningnummer

Deze gegevens worden na afloop van de workshop of cursus verwijderd (zij blijven uiteraard wel te zien via onze bankrekening).

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Ik gebruik functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Kijk voor een toelichting op – https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je aangeven door een email te sturen naar mij.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mijn bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar mij.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link – https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Tenslotte

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@biancasnip.nl

 

www.biancasnip.nl – Mei 2018